www.bgemn.ubhealth.mn

МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ЖУРАМБАТЛАВ

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮЛ

МЭНДИЙН ТӨВ Ө. БАТЖАРГАЛ

МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ

ХАНГАХ ЖУРАМ

Нэг. Зорилго

1.1.Байгууллагын мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоог бий болгох, мэдээллийн сүлжээ, системийн найдвартай ажиллагаа, мэдээллийн сангийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах, гаднаас болон дотоодоос учирч болох халдлага, аюул заналаас урьдчилан сэргийлэх, хор хохирол эрсдэл учирсан гэж үзвэл урьдчилан бэлтгэсэн заавар, журмын дагуу нэн даруй засаж, сэргээх, хариу арга хэмжээ авахад оршино.

Хоѐр. Хамрах хүрээ

2.1.Байгууллагын нийт эмч мэргэжилтэнгүүд, мэдээллийн технологийн мэргэжилтэн ажил үүргээ гүйцэтгэхдээ энэхүү журмыг мөрдлөг болгон ажиллана.

Гурав. Нэр томьѐо

3.1.Мэдээлэл - гэдэг нь эзэмшиж, хадгалж байгаа төхөөрөмжөөс үл хамааран боломжит бүх л хэлбэрээр оршин байгаа уншиж ойлгож болох бүх төрлийн баримт бичиг, мэдээ, мэдээлэл, биет зүйлсийг;

3.2.Нийтэд хүртээмжтэй мэдээлэл - гэж хуулиар болон энэхүү журмаар нууц мэдээлэл гэж үзээгүй, эрх бүхий этгээдийн зөвшөөрлийн дагуу олон нийтэд тараагдсан, задруулбал байгууллагад болон бусад этгээдэд илтэд хохирол учруулахааргүй мэдээллийг;

3.3.Хадгалагдах мэдээлэл – Даргын тушаал, шийдвэр, мэдээлэл судалгаа, санхүүгийн мэдээлэл, тайлан мэдээ, өвчтний түүх, эмчийн үзлэгийн мэдээ

3.4.Мэдээлэл эзэмшигч - гэж, албан үүрэг, ажил мэргэжлийн үйл ажиллагааны хүрээнд аливаа мэдээллийг олж мэдсэн, танилцсан, тухайн мэдээллийг эзэмшиж байгаа ажилтныг;

3.5.Мэдээлэл хариуцагч - гэж мэдээллийг эзэмшиж байгаа ажилтны удирдах дээд албан тушаалтныг ойлгоно.

3.6.Мэдээллийн аюулгүй байдал - гэж мэдээлэл, мэдээлэл боловсруулах хэрэгсэл, холбогдох дэд бүтцийн нууцлал, бүрэн бүтэн байдал, хүртээмжтэй байдал, тасралтгүй ажиллагаа, найдвартай байдлыг тодорхойлох, бий болгох, хадгалж байхтай холбоотой бүх асуудлууд.

3.7.Аюул занал - гэж систем болон байгууллагад хор учруулж болох мэдээллийн аюулгүй байдлыг ямар нэг байдлаар зөрчиж болох боломж, үйлдэл, үйл явдлыг;

3.8.Өмч хөрөнгө - гэж байгууллагад ямар нэг ач холбогдолтой аливаа биет болон биет бус юмс, эд зүйл. Мэдээлэл, түүнтэй холбоотой аливаа юмс, эд зүйл;

3.9.Нөөц – гэж тухайн ажилтны локал “Д” диск

3.10.Мэдээллийн аюулгүй байдлын учрал - гэж мэдээллийн аюулгүй байдлын зөрчил гарсан, аюулгүй байдлын арга хэмжээ үр дүнгүй болсон, ажиллахгүй байгаа, эсхүл аюулгүй байдалтай холбоотой ямар нэг нөхцөл байдал үүссэн гэдгийг илтгэж буй систем, үйлчилгээ, сүлжээний хэвийн байдалд нөлөөлөх аливаа тохиолдол, үйл явдал;

3.11.Зохицуулагч - гэж байгууллагын мэдээллийн технологи хариуцсан эрх, үүрэг бүхий мэргэжилтэн, админыг;

3.12.Хэрэглэгч - гэж байгууллагын мэдээллийн системтэй харьцдаг бүхий л шатны эмч эмнэлгийн ажилтан, албан хаагчдыг;

Дөрөв. Мэдээлэл

4.1 Мэдээллийн өмч хөрөнгийн ангилал

4.1.1.Биет мэдээллийн хөрөнгө гэдэг нь судалгааны материалууд, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, төсөл хөтөлбөрүүд, бүртгэлийн мэдээллүүд, сургалтын материал, тараах хуудсууд, гарын авлага, хяналт шалгалтын тайлан, хэвлэмэл зургууд зэрэг бүх төрлийн хэвлэмэл мэдээллийг;

4.1.2.Цахим мэдээллийн хөрөнгө гэдэг нь биет мэдээллийн, цахим хэлбэрүүд, өгөгдлийн сангийн өгөгдлүүд болон бусад төрлийн цахим мэдээллийг;

4.1.3.Програм хангамжийн хөрөнгө гэдэг нь зөвшөөрөлтэй хэрэглээний, мэргэжлийн болон системийн програм хангамж, өөрсдийн боловсруулсан болон тусгай захиалгаар хийлгэсэн програм хангамжууд, системүүд

4.1.4.Техник хангамжийн хөрөнгө гэдэг нь сервер, компьютерын ба харилцаа холбооны төхөөрөмжүүд (процессор, дэлгэц, зөөврийн компьютер, телефон, факсын аппарат), зөөврийн төхөөрөмжүүд (зөөврийн хард, флаш, диск, хуурцаг), сүлжээний тоног төхөөрөмжүүд (рутер, свич, салаалагч, сүлжээний утас, толгой) зэрэг бүх төрлийн мэдээлэл боловсруулах, дамжуулах, хадгалах хэрэгслүүдийг;

4.2 Мэдээлэл хадгалалт

4.2.1.Хэрэглэгч нь тухайн ажлын байртай холбогдох баримт төрөлжүүлж бичигийг өөрийн компьютерийн нөөцөд хадгална. Шаардлагатай бол зохицуулагчид өгч хадгалуулна.

4.2.2.Хэрэглэгч нь албан хэрэгцээний файлаа нэр төрлөөр нь ангилж хавтас үүсгэн хадгална. Шаардлагатай бол дэд хавтас үүсгэн хадгалж, хэрэглэж хэвшинэ.

4.2.3 Хадгалагдах мэдээллийг зохицуулагч хагас жил болон жилд архивлана.

4.3.Мэдээллийн хамгаалалт

4.3.1.Байгууллагын мэдээлэл гаргадаг, хүлээн авдаг, боловсруулдаг, дамжуулдаг, хадгалдаг албан хаагч бүр мэдээллийг хамгаалах үүрэг хүлээнэ.

4.3.2.Байгууллагын ажилтан, албан хаагчид өөрийн, компьютер дээр шууд харьяалах албан тушаалтны зөвшөөрөлгүйгээр гадны этгээдийг ажиллуулахыг хориглоно.

4.3.3 Байгууллагын ажилтан бүр өөрийн комьютер дээрээ нэвтрэх нууц үгийг нээнэ

4.3.4.Байгууллагын системийн хэрэглэгчид нууц үгээ хамгаалах үүрэгтэй бөгөөд, бусдад дамжуулахыг хориглоно.

4.3.5.Нууц үгийг тодорхой хугацаанд буюу хагас жилд заавал нэг удаа сольдог байна.

4.3.6.Нууц үг илэрсэн гэж үзвэл даруй солих. Ингэхдээ хуучин нууц үгийг дахин хэрэглэхээс зайлсхийж, хуучин тэмдэгтүүдийн ихэнхийг солих.

 

Зочдын тоо

Гишүүд : 11
Нийт мэдээ : 162535
Web Links : 6
Мэдээ үзсэн : 5358481

Цаг агаар

La séance doit durer au minimum une bonne heure, au maximum trois heures, hors échauffement. Confondre kamagra pas cher pharmacie “hégémonie” avec une simple domination des FMN serait une erreur: 15 femmes ont déclaré souffrir de efficacite viagra generique dysfonctionnement sexuel et être en détresse sexuelle. Malheureusement, l’homme apporte très peu de zinc à son achat priligy france pharmacie organisme via les aliments. La République islamique a su leur apporter un soutien décisif, en particulier pour acheter Priligy en ligne en france combattre les djihadistes en Syrie et en Irak. Cette baisse hormonale peut favoriser un moindre désir et une moindre vitalité sexuelle.

Quali cure di primo soccorso abbiamo bisogno dopo aver fatto sesso per la prima volta? Non è responsabile per l’articolo acquistato da risorse di terze parti. kamagra farmacia precio inoltre, secondo gli studi, le donne tendono a sviluppare molto più velocemente una tolleranza alla Cannabis, molto più pronunciata di quella degli uomini. Non ci sono cialis comprare on line tecniche universali perché l’approccio può variare, tra l’altro, in base al tipo di rapporto che avete e alla sua personalità. Anzi il discutere sui sistemi comprar viagra generico farmacia farmacologici per aumentare la virilità, ha spostato ancora di più l’attenzione sulla questione dell’erezione e non sul desiderio. Potete anche aggiungere alla Comprare Clomid vostra dieta il latte di mandorle, per ridurre in modo naturale il problema di mancanza di libido. Infatti, il desiderio nell'uomo cambia a seconda dell'età e del contesto, ma non solo.

Pour y faire face, là encore, on intervient et vous livre tous les conseils pour surmonter une baisse de libido dans le https://www.clemi.fr/fileadmin/yag/formation/acheter-viagra-lyon.html couple… (Faites semblant jusqu’à y arriver) Eh bien, parfois, c’est exactement ce que vous devez faire. Ces méthodes http://adt.educagri.fr/editer_img/edit/site-serieux-vente-lioresal.html comprennent des pilules, des crèmes, des dispositifs de traction et de plus effrayant, de la chirurgie. Nous avons consultés les http://costard-homme.com/pilule-lioresal.html avis sur Titan Gel et nous avons trouvés une solution idéale pour donner une seconde jeunesse à notre vie de couple” Florence https://pascher-prix.com/kamagra-prix/ 62 ans. D’un part, j’ai retrouvé des érections parfaitement normales, et surtout, je peux durer beaucoup plus longtemps que d’habitude.

Санал асуулга

Сэтгэл ханамжтай үйлчилгээ авахад таньд юу хэрэгтэй байна.
 

Тамхины хор хөнөөл

Get the Flash Player to see this player.

time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module

Зөвлөгөө