www.bgemn.ubhealth.mn

Нярайн асаргааÍÿðàéí õîîëîëò, àñàðãàà

Ýõèéí ñ¿¿ õ¿¿õäýä òîõèðñîí õàìãèéí òýæýýëëýã õîîë

— Õ¿¿õäèéã 6 ñàð õ¿ðòýë íü ýõèéí ñ¿¿ãýýð äàãíàí õîîëëîíî.

— Õîîëíû çºâëºãºº:

— Õ¿¿õäèéã òºðºíã¿¿ò íü ýõèéí õýâëèé äýýð òàâüæ öàãèéí äîòîð àìëóóëíà.

— Õ¿¿õäèéã çºâ áàéðëàëààð çºâ àìëóóëíà.

— Õ¿¿õäèéã õ¿ññýí ¿åä íü ºäºð øºíºã¿é îëîí óäàà õºõ¿¿ëíý.

— Õ¿¿õäèéí ºñºëò, õºãæèëòºíä íü õÿíàëò òàâèíà.

— Эхийн с¿¿ íü х¿¿хдийн биед шаардлагатай уураг ,ººх ,тос, н¿¿рс ус, амин дэм¿¿дийг хамгийн зохистой харьцаагаар агуулсан байдаг бºгººд юугаар ч орлуулашг¿й амин х¿члээр баялаг.

— Ýõèéí ñ¿¿íä àãóóëàãäàõ таурин гэдэг амин х¿чил íü х¿¿хдийн тархи мэдрэлийн хºгжилд онц чухал ач холбогдолтой.

— Õàëäâàðûí ýñðýã áîäèñ àãóóëñàí áàéäàã òóë ñóóëàãëò ºâ÷èí áîëîí àìüñãàëûí çàìûí õàëäâàðààñ ñýðãèéëíý.

— Эхийн с¿¿ нь нялх х¿¿хдийн хоол боловсруулах эрхтний боловсруулан шингээх чадварт байгалиас заяагдсан с¿¿ нь юм.

— Õ¿¿õäýä ýõèéí ñ¿¿ îðëóóëàã÷ á¿òýýãäýõ¿¿í, 6 ñàð õ¿ðýýã¿é áàéõàä íü íýìýãäýë õîîë ºãºõ çýðýã íü õ¿¿õäèéí õîîë áîëîâñðóóëàõ çàìûí õîäîîä ãýäýñíèé ¿éë àæèëëàãààã õÿìðààæ õîîë áîëîâñðóóëàõ çàìûí ºâ÷èíä ºðòºìòãèé áîëãîäîã.  ̺í ýõèéí ñ¿¿íýýñ ººð õîîë ºãºõ íü ýõèéí ñ¿¿íèé ÿëãàðàëòûã áàãàñãàäàã.

1.Õ¿¿õäèéã òºðºíã¿¿ò íü ýõèéí õýâëèé äýýð í¿öãýí áèåýð íü òàâüæ öàãèéí äîòîð àìëóóëна

Òºðºíã¿¿ò àíãèð óóðãèéã íü àìëóóëíà. Ангир уураг маш ºтгºн, шаргал ºнгºтэй,хэмжээний хувьд маш  бага ялгардаг ,тºрсний дараа эхний 24 цагт 24-30 мл хэмжээтэй  гарах боловч энэ нь х¿¿хдийн хамгийн ¿нэт хоол тэжээл болж чаддаг.

Õ¿¿õäýä òºðñíèéõ íü äàðàà ÿìàð íýãýí øèíãýí, öàé, ÷èõýðòýé óñ ºã÷ áîëîõã¿é.

Õ¿¿õäèéã òºðºíã¿¿ò ýõèéí õýâëèé äýýð í¿öãýí áèåýð íü òàâüæ ýõíèé íýã öàãèéí äîòîð àìëóóëíà.

2.Õ¿¿õäèéã òºðºíã¿¿ò àìëóóëíà

— Ýíý ¿åä õºõíèé òîëãîé èõ ìýäðýìòãèé áàéäàã, хºõíèé ºâ÷íººñ ñýðãèéëíý.

— Хºõíèé ñóâàã áîëîí òîëãîé äàõь ñ¿¿ ãàðàõ í¿õíèé áºãëºðºëòèéã ýðт ãàðãàíà.

— Ýíý ¿åä õ¿¿õýä õàðüöàíãóé ñýðãýëýí áàéäàã.

— Çóíãàã ýðò ãàðíà.

— Ýõèéí öóñ àëäàëòààñ ñýðãèéëíý

— Эх ¿рийн холбоо эрт бэхжинэ

3.Х¿¿хдийг хºх¿¿лэх íü òàíû х¿¿хдэд хэрэгтэй ãýäãèéã á¿¿ ìàðòаарай.

— Õ¿¿õýä õ¿ссэн ¿е б¿рдээ хºхºх тутам  эхийн  с¿¿ний гаралт нэмэгдэнэ.

— Ээжтэйгээ сэтгэл санааны холбоотой болж, эхийн хайр ивээл нэмэгдсэнээр х¿¿хдийн цаашдын х¿м¿¿жил  боловсролд нºлººлдºг.

— Зºвхºн тухайн х¿¿хдэд л зориулагдана.

— Хэл яриа  зºв  хºгжиж,   хэлд хурдан орно.

— Н¿дний харааны хºгжил хурдасна.

— Х¿¿хдийг шоовдорлох, ¿л тоомсорлох явдлыг багасгана.

— Эõèéí ñ¿¿ãýýð õîîëлосон х¿¿хдийн ой тогтоомж сайн, ил¿¿ сэргэлэн  х¿¿õэд болно.

— Угжны с¿¿, шил, угжны хºхºлттэй холбоотойгоор х¿¿хдэд тохиолдож болох ºвчнººс сэргийлнэ

4. Õ¿¿õäèéã çºâ áàéðëóóëæ, çºâ àìëóóëах

— Áàéðëàë:

— õ¿¿õäèéí òîëãîé áà áèå íýã øóëóóíä

— í¿¿ð íü õºõ ð¿¿ãýý õàíäñàí

— Õ¿õäèéí áèåèéã ýõ áèåäýý øàõñàí áàéõ

— Áèåèéã íü á¿õýëä íü òýâðýõ

— Ǻâ àìëóóëàõ:

— Õ¿¿õýä àìàà òîì àíãàéñàí

— Äîîä óðóóë íü ãàäãàø ýðãýñýí

— Äîîä ýð¿¿ ýõèéí õºõºíä õ¿ðñýí

— Õºõíèé íºñººò õýñãèéí èõýíõèéã íü ¿ìýõñýí áàéõ

Х¿¿хдийг хºх¿¿лэх íü òàíû х¿¿хдэд хэрэгтэй ãýäãèéã á¿¿ ìàðòаарай

— Õ¿¿õýä õ¿ссэн ¿е б¿рдээ хºхºх тутам  эхийн  с¿¿ний гаралт нэмэгдэнэ.

— Ээжтэйгээ сэтгэл санааны холбоотой болж, эхийн хайр ивээл нэмэгдсэнээр х¿¿хдийн цаашдын х¿м¿¿жил  боловсролд нºлººлдºг.

— Зºвхºн тухайн х¿¿хдэд л зориулагдана.

— Хэл яриа  зºв  хºгжиж,   хэлд хурдан орно.

— Н¿дний харааны хºгжил хурдасна.

— Х¿¿хдийг шоовдорлох, ¿л тоомсорлох явдлыг багасгана.

— Эõèéí ñ¿¿ãýýð õîîëлосон х¿¿хдийн ой тогтоомж сайн, ил¿¿ сэргэлэн  х¿¿õэд болно.

— Угжны с¿¿, шил, угжны хºхºлттэй холбоотойгоор х¿¿хдэд тохиолдож болох ºвчнººс сэргийлнэ.

Х¿¿хдийг хºх¿¿лэх íü эхч¿¿дэд тустай.

— Х¿¿хдээ хºх¿¿лэхийн ºмнº ихэсдэг окстоцин даавар умайн агшилтыг сайжруулж, цус алдалтыг багасгана.

— Хºхний болон ºндгºвчний ºмºн ¿¿ ºвчнººр ºвчлºх нь бага.

— Дараагийн жирэмслэлтээс сэргийлнэ.

— Эхч¿¿дèéí сэтгэл санааг ººдрºг байлгана.

— Ажлыг нь хºнгºвчилнº

— Х¿¿хдийг хºх¿¿лэхэд хºрºнгº хэмнэнэ.

Õ¿¿õäèéã õ¿ññýí ¿åä íü ºäºð øºíºã¿é õºõ¿¿ëэх.

— Х¿¿хдийг х¿ссэн ¿ед нь аль болох олон удаа ºдºр шºнºг¿й хоногт 10-аас доошг¿й удаа хºх¿¿лýõ áà íýã õºõºº õºõ¿¿ëñíèé äàðàà íºãºº õºõºº çààâàë õºõ¿¿ëíý.

— Х¿¿хэд цадаж хºхºхºº больтол нь хºх¿¿л.

Х¿¿хэд õºõºº хºхºхийг х¿с÷ áàéãààã яаж мэдэх вэ?

— Амаа хºдºлгºнº,  сэрнэ,  хоол эрнэ,  эр¿¿ нь дагжих шинж ажиглагдана.

— Шºнº  хºх¿¿лэх  ямар ач  холбогдолтой  вэ?

— Х¿¿хэд шºнº хºхºхºд с¿¿íèé ãàðö ñàéæèð÷ õ¿¿õäèéí æин нэмэгдэнэ.

— С¿¿ний илчлэг сайн нэмэгдэнэ.

— Хºх чинэх нь бага болно.

— Жирэмслэхээс хамгаалахад туслана.

Х¿¿хдийг угжаар хооллох нь ямар муу ¿р дагавартай вэ?

— Áие бялдар,  мэдрэл сэтгэх¿йн ºсºлт хºгжил хоцðîíî.

— ªвчлºмтгий, сул дорой, тамир тэнхээã¿é.

— Õ¿íèéã õàéðëàõ ìýäðýìæ ñóë.

— Õаршилд ºртºмхий.

— Ñуулгалт ºвчинд байнга ºртºж, тураалä îðíî.

Эхийн с¿¿ орлуулагч б¿тээгдýх¿¿н ямар онцлогтой вэ?

— Хэзээ ч эхийн с¿¿г орлож чадахг¿й.

— Ихэнх тохиолдолд ¿нээний с¿¿гээр хийдэг.

— ªндºр ¿нэтэй.

— Уураг, кальц,  кали, натри, хлор багатай, чихэр ихтэй.

— Уураг, тосны чанраараа  эхийн с¿¿г г¿йцэж чадахг¿й.

— Халдварын эсрэг бодис агуулдагг¿й .

Õ¿¿õäèéã 2-îîñ äýýø íàñàíä ýõèéí õºõíèé ñ¿¿íýýñ ãàðãàõ

— Õýðýâ õ¿¿õäèéã õºõíººñ ãýíýò ãàðãàâàë òýäíèéã òààã¿é, áàÿð áàÿñãàëàíãóé  áàéäàëä õ¿ðãýäãèéã ýõ÷¿¿ä, àñðàí õàìãààëàã÷èä àíõààðàõ õýðýãòýé.

— Õºõíººñ ãàðãàõûí ºìíº õ¿¿õäýä õîîë ñàéí èä¿¿ëæ ñóðãàõ õýðýãòýé áà ºäºð á¿ð 5-ààñ öººíã¿é óäàà îëîí òºðëèéí õîîëíîîñ òîãòìîë ºã÷, íýã óäààä ºãºõ õýìæýýã íýìýãä¿¿ë.

— ªäºðò õºõºõ òîîã ààæìààð öººð¿¿ë. Èíãýõèéí òóëä ýõëýýä ºã뺺íèé õºõºëòèéã, äàðàà íü ºäðèéí áîëîí øºíèéí õºõºëò¿¿äèéã ºíæèõ ãýõ çýðãýýð ààæèì äàñãàæ ãàðãà.

— Õ¿¿õäýä ìàø ñàéí àíõààðàë õàëàìæ òàâüæ, õàíãàëòòàé õîîëëî.

— Õ¿¿õäèéã ººðºº õ¿ñýýã¿é áàéõàä íü øóóä õºõíººñ ãàðãàæ áîëîõã¿é. Õ¿¿õýä 2-îîñ äýýø íàñàíä ººðºº õºõºº õºõºõ ñîíèðõîëòîé áàéâàë ýõ÷¿¿ä õ¿¿õäýý ¿ðãýëæë¿¿ëýí õºõ¿¿ëýõ õýðýãòýé áà õ¿¿õýä õºõºº õºõºõ ñîíèðõîëã¿é áîëñîí ¿åä íü ë õºõíººñ ãàðãàõ õýðýãòýé

Íýã íàñíààñ ýõýëæ ºäºð á¿ð 5 óäàà òîãòìîë õîîëëîх

— Õ¿¿õäýä ºäºð á¿ð 5 óäàà òîãòìîë õîîë ºã÷ õýâø. (1 óäààä îéðîëöîîãîîð 250-300 ìë)

— 2 õ¿ðòëýõ íàñíû õ¿¿õäýä òóñàä íü õîîë õèéæ ºãºõ øààðäëàãàòàé áºãººä ºäºðò 1-2 óäàà ãýðèéíõýý õîîëíîîñ áàãà áàãààð äàñãàí ºã÷ áîëíî.

— Õýðýâ 2 õ¿ðñýí õ¿¿õäýä òóñàä íü õîîë õèéäýãã¿é, òîì÷óóäûí õîîëíîîñ ºãäºã áîë õîîëíû õîîðîíä òýæýýëèéí áîäèñîîð áàÿëàã õºíãºí çóóø ºãºõ õýðýãòýé. Ýíý íü òýæýýëëýã áîäèñóóäûí õýðýãëýýã íýìýãä¿¿ëýõýä òóñëàõ áà îëîí òºðëèéí õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í õýðýãëýõ áîëîìæèéã á¿ðä¿¿ëíý.

— Õ¿¿õýä á¿ð õîîë èääýã ººðèéí ãýñýí àÿãà, òàâàãòàé áàéõ ¸ñòîé áà ýíý íü òýäíèéã õèð çýðýã õîîë èäýæ áàéãààã ìýäýõ à÷ õîëáîãäîëòîé. Ãýð á¿ëèéí ãèø¿¿ä õ¿¿õýäòýéãýý íýã àÿãà, òàâàãíààñ õàìòäàà õîîëëîäîã áîë òýäýíä íîîãäîõ õîîëíû õýìæýý áàãàñäàãèéã àíõààðàõ õýðýãòýé.

— Õ¿¿õäýä ºäºð á¿ð íýã àÿãà ñ¿¿ áîëîí òàðàãíû àëü íýãèéã ºã÷ çàíøèõ. ªäºð á¿ð õîîëîíä íü îëîí òºðëèéí õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèéã õýðýãëýõ íü òýäíèéã øààðäëàãàòàé àìèíäýì, ýðäýñ áîäèñîîð õàíãàõ áîëîìæèéã á¿ðä¿¿ëíý.

— Õ¿¿õäýä õîîë õèéæ ºãºõ人 ººðò íü òîõèðñîí õýìæýýãýýð õèéõ õýðýãòýé áàéäàã áà èõ õýìæýýãýýð õîîë õèéõ íü õîîëíû ÷àíàðò ìóóãààð íºëººëíº.

Áàãà æèíòýé òºðñºí õ¿¿õäèéã àñðàõ /1500- 2500 ãð/

— Õýðýâ õ¿¿õýä õºõºæ ÷àäàæ áàéâàë îéð îéðõîí õºõ¿¿ëíý. Õºõºæ ÷àäàõã¿é áîë õºõíèé ñ¿¿ã ñààæ äóñààãóóð áóþó õàëáàãààð õîîëëîíî.  (óãæèõã¿é)

— Õ¿¿õäèéã äóëààí áàéëãàæ, ýõ õ¿¿õýääýý àðüñíû ø¿ðãýëöýý ¿¿ñãýæ áèåäýý òýâýð÷ õºõ¿¿ëíý.

— Эхийн с¿¿ íü х¿¿хдийн биед шаардлагатай уураг ,ººх ,тос, н¿¿рс ус, амин дэм¿¿дийг хамгийн зохистой харьцаагаар агуулсан байдаг бºгººд юугаар ч орлуулашг¿й амин х¿члээр баялаг.

— Ýõèéí ñ¿¿íä àãóóëàãäàõ таурин гэдэг амин х¿чил íü х¿¿хдийн тархи мэдрэлийн хºгжилд онц чухал ач холбогдолтой.

— Õàëäâàðûí ýñðýã áîäèñ àãóóëñàí áàéäàã òóë ñóóëàãëò ºâ÷èí áîëîí àìüñãàëûí çàìûí õàëäâàðààñ ñýðãèéëíý.

— Эхийн с¿¿ нь нялх х¿¿хдийн хоол боловсруулах эрхтний боловсруулан шингээх чадварт байгалиас заяагдсан с¿¿ нь юм.

— Õ¿¿õäýä ýõèéí ñ¿¿ îðëóóëàã÷ á¿òýýãäýõ¿¿í, 6 ñàð õ¿ðýýã¿é áàéõàä íü íýìýãäýë õîîë ºãºõ çýðýã íü õ¿¿õäèéí õîîë áîëîâñðóóëàõ çàìûí õîäîîä ãýäýñíèé ¿éë àæèëëàãààã õÿìðààæ õîîë áîëîâñðóóëàõ çàìûí ºâ÷èíä ºðòºìòãèé áîëãîäîã.  ̺í ýõèéí ñ¿¿íýýñ ººð õîîë ºãºõ íü ýõèéí ñ¿¿íèé ÿëãàðàëòûã áàãàñãàäàã.

L'intérieur des cuisses tout comme les caresses du bas-ventres, http://nephro2015.fr/viagra-acheter-pharmacie.htm viagra acheter en ligne celles de l'intérieur des cuisses (en haut) font monter le http://www.anpaa.asso.fr/build/update/list/acheter-nolvadex-53922.html acheter nolvadex désir, car elles sont proches de son pénis. Pour certains viagra acheter pas cher premioinnovazione Nanterre praticiens, quelque 30 % auraient une origine physique et 70 % une cause http://www.journalistes-patrimoine.org/prive/objets/editer/js/acheter-viagra-marseille.html prix du viagra generique psychologique. Si ces muscles sont plus forts, alors vous obtiendrez des orgasmes plus forts.

 

Зочдын тоо

Гишүүд : 2
Нийт мэдээ : 162535
Web Links : 6
Мэдээ үзсэн : 3768136

Цаг агаар

Санал асуулга

Сэтгэл ханамжтай үйлчилгээ авахад таньд юу хэрэгтэй байна.
 

Тамхины хор хөнөөл

Get the Flash Player to see this player.

time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module

Зөвлөгөө