www.bgemn.ubhealth.mn

ЦАХИМ АРХИВ ҮҮСГЭХ ЖУРАМ

БАТЛАВ

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ Ө. БАТЖАРГАЛ

ЦАХИМ АРХИВ ҮҮСГЭХ ЖУРАМ

Энэхүү журамын зорилго нь байгууллагын мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоог бий болгох, мэдээллийн сүлжээ, системийн найдвартай ажиллагаа, мэдээллийн сангийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах, гаднаас болон дотоодоос учирч болох халдлага, аюул заналаас урьдчилан сэргийлэх , компьютерт хадгалсан мэдээлэл устсан тохиолдолд CD,DVD дээрх хуулбарыг ашиглахад оршино.

НЭГ: Баримтад цахим хувь үйлдэх арга ажиллагаа

1.1 Ажилтан сканердах техник хэрэгслийн ажиллагааны горимтой танилцаж, ажиллагааг бүрэн эзэмшсэн байна.

1.2 Баримтыг сканердахдаа хадгаламжийн нэгжийн бүх хуудсыг /ар өвөргүй/ сканердана. Үүнд: Ашиглалтын хуудас, нүүр хуудас, товьёг, үндсэн хуудаснуудын ар, өвөр тал, баталгааны хуудас бүгд орно.

1.3 Adobe Acrobat програмын тусламжтай сканердахын тулд File цэсний Create PDF-> From Scanner-> Custom Scan командыг сонгоно.

1.4 Баримтыг сканердахдаа 4.3-д заасан програмыг ашиглах ба сканердаж дууссаны дараа баримтын бичвэр болон ерөнхий харагдах байдлыг тодруулах, өө сэв, толбыг арилгах зэрэг шаардлагатай засваруудыг Adobe Photoshop програмын тусламжтайгаар хийнэ.

1.5 Сканердах цэгийн нарийвчлал/Resolution/-ыг тогтоохдоо архивын баримтын харагдах байдлыг алдагдуулахгүй байлгах зорилгоор цэгийн нарийвчлалыг 300-600dpi-аар сонгоно.

Сканердах ажилд дараах зүйлийг анхаарна.

· эх бичвэрийн гаргац муу, өнгө нь бүдэг байвал баримтыг сканердах үед цэгийн нягтралыг нэмэгдүүлнэ.

· баримт хэт нимгэн хуудастай, хуудас нь гэрэлтэж байвал ар талд нь цулгуй цагаан цаас барьж сканердана /кальк, синьк, муутуу цаасан баримт г.м/.

· сканердах баримтын бичвэр, тамга, тэмдэг, гарын үсэг гэх мэт зарим хэсгүүд нь өнгөтөөр байгаа тохиолдолд баримтын харагдах бодит байдлыг нь алдагдуулахгүйн тулд өнгөт/Color picture/-өөр сканердана. Баримт дахь бүх мэдээлэл хар цагаан эсвэл нэг өнгөөр байгаа бол хар саарал/Grayscale picture/ өнгийг сонгоно.

ХОЁР: Баримтад цахим хувь үйлдэх үйл ажиллагаанд дараах зарчмыг баримтална. Үүнд:

2.1 баримтын мэдээллийн үнэт байдлыг алдагдуулахгүй, бодит байдлыг өөрчлөхгүй байх

2.2 баримттай болгоомжтой харьцаж гэмтээхгүй байх

2.3 баримтын гадаад, дотоод онцлог шинжийг хэвээр хадгалах

2.4 мэдээлэл тээгчийн шинж чанарыг муутгахгүй байх

2.5 баримтыг хуулбарлах үед түүний үндсэн дарааллыг алдагдуулахгүй байх.

2.6 ажлын явцад баримтын бүрэн бүтэн байдлыг хангаж ажиллах зэрэг болно.

ГУРАВ: Цахим баримтыг компьютерт, CD DVD-д хадгалах

3.1 Цахим хувьд “файл”-ын нэр өгөхдөө эх баримтын шифр буюу хөмрөг, данс, хадгаламжийн нэгж, баримт үүссэн огноо, дугаарыг оролцуулах бөгөөд энэ нь цахим хувийн бүртгэлийн дугаар болно. Жишээ нь 25-р хөмрөгийн 2-р дансны 60-р хадгаламжийн нэгжийн 2012 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн 15 дугаартай баримтын цахим хувийн файлын нэрийг “25-2-60-2012.02.20-15” гэж өгнө.

3.2 Цахим баримтыг тодорхой хугацааны давтамжтайгаар сервер болон тусгай мэдээлэл тээгч /CD, DVD, зөөврийн хард/-д хадгална. Энэ нь цаашид төрийн архивт цахим мэдээллийн сангаар нөхөн бүрдүүлэлт хийх, төрийн архивын нэгдсэн мэдээллийн санд хадгалах, ашиглуулах үндсэн нөхцөл болно.

3.3 Цахим баримтад нэр өгч хадгалсан мэдээллийн сан, програм хангамж болон тусгай тээгчид хуулбарлаж хадгалсан хадгалалтын хувь/CD,DVD,зөөврийн хард/-ийг холбогдох ажилтнууд /архивч, мэдээллийн технологийн ажилтан/-д хүлээлгэн өгч, ажил хүлээлцсэн акт хөтөлж баримтжуулна.

3.4 Сканердсан хадгаламжийн нэгжийн ажлын гүйцэтгэлийг “нүүр”-ээр тооцно. Тухайлбал цаасны 2 талд байгаа ар өвөргүй сканердсан хуудсыг 2 нүүр гэж тооцож ажлын мэдээний хуудсанд тэмдэглэнэ.

3 .5 Баримтын баталгааны хэсэг, үндсэн бичвэр, дүрслэлд/мэдээллийн агуулгад/ ямар нэгэн өөрчлөлт, засвар хийхийг хориглоно.

ДӨРӨВ: Цахим мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах

4.1 Цахим мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах, гадны халдлагаас хамгаалах, мэдээлэл алдагдахаас сэргийлэх зорилгоор техник хэрэгслийн найдвартай ажиллагааг хангах, сүлжээ, серверийн аюулгүй байдлыг хангах, хорт код, вирусээс хамгаалах, нууц үг хэрэглэх, мэдээллийг хамгаалахад чиглэгдсэн бусад арга хэмжээг авч ажиллана.

БОЛОВСРУУЛСАН

МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЧ Д. БАЯРЦЭЦЭГ

 

Зочдын тоо

Гишүүд : 2
Нийт мэдээ : 162535
Web Links : 6
Мэдээ үзсэн : 3808752

Цаг агаар

Санал асуулга

Сэтгэл ханамжтай үйлчилгээ авахад таньд юу хэрэгтэй байна.
 

Тамхины хор хөнөөл

Get the Flash Player to see this player.

time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module

Зөвлөгөө